คู่มือคีย์การ์ดหน้าเครื่องรุ่น Watashi WRC046,WRC047 Manual

Last updated: 16 ต.ค. 2562  |  1676 จำนวนผู้เข้าชม  | 

คู่มือคีย์การ์ดหน้าเครื่องรุ่น Watashi WRC046,WRC047 Manual

คู่มือคีย์การ์ดหน้าเครื่องรุ่น Watashi WRC046,WRC047 Manual

 

คู่มือคีย์การ์ดหน้าเครื่องรุ่น  รหัส WKC046

   

           

 

แผนผังการเชื่อมต่อที่หลังเครื่อง

 

     

 

การเชื่อมต่อสายที่หลังเครื่อง

 

     

 

Connection
NOFunctionDescription
1RS485+Data +
2RS485-Data -
312V+DC Power 12V
4GNDGND
5GNDGND
6OUT-COMDoor relay COM interface
7OUT-NO.Door relay NO interface
8IN 1Input 1, door release button input
9IN 2Input 2, door magnet signal input
10IN 3Input 3, user-defined
11OC OUT Build-in doorbell signal output
12OUT 2OC signal, duress output
13OUT 3OC signal, anti-tamper output
14GNDGND
15OUT 12V+Power output, can be connected to WG reader power +
16GNDPower output, can be connected to WG reader power GND
17Data 0 WG Data 0 input,connect reader Data 0
18Data 1WG Data 1 input,connect reader Data 1
19GNDGND
20OC1-OUTUnregistered card output,OC signal output for 3s

 after card flashing to open the door,can connect Green LED end of WG reader.
21OC2-OUTUnregistered caed output, OC signal output for 3s after card flashing but not to open the door, can connect Red LED end of WG reader.
22OC3-OUTUnregistered card output, OC signal output for 3 times after card flashing to open the door,each interval time is 100ms, can connect Beeper end of WG reader.
23NULLN/A
24ANTI-TAMPER-INAnti-tamper signal input, connect anti-tamper output signal of WG reader

 

การเชื่อมต่อ Power Supply

       

 

     การใช้งานเครื่อง

1.การลงทะเบียนบัตรมาสเตอร์

2.การเพิ่มผู้ใช้

3.การฟอร์แมตเครื่อง

4.การตั้ง Public Password

5.การกำหนด Personal Password

6.การลบผู้ใช้

7.การกำหนดเวลาเครื่อง

8.การำหนดโซนเปิดประตู

 

1.การลงทะเบียนบัตรมาสเตอร์จัดการเครื่อง

  ต้องใช้บัตรมาสเตอร์จำนวน 2 ใบสำหรับลงทะเบียนเครื่องใหม่จะต้องทำการลงทะเบียนมาสเตอร์ก่อนการใช้งานทุกครั้ง

  1.1ที่ปุ่ม Doorbell จะแสดงไฟสีแดงและมีเสียง beep ดังติดต่อกัน เพื่อรอให้ทำการลงทะเบียนบัตรมาสเตอร์

  1.2ทำการทาบบัตรที่จะทำบัตรมาสเตอร์ 2 ใบที่ตัวเครื่องเป็นอันสิ้นสุดการลงทะเบียนบัตรมาสเตอร์

 

2.การเพิ่มผู้ใช้งาน

  2.1  ทาบบัตรมาสเตอร์

  2.2  กด 1 เพื่อทำการลงทะเบียนหลังจากนั้นรอสัญญาณไฟสีเขียว

  2.3  เลือกโหมดที่ต้องการ

Mode 1: Card

               1. ทาบบัตรใหม่ที่ต้องการลงทะเบียน กด enter ได้ยินเสียง Beep ตอบรับ  2 ครั้งติดต่อ

           กันเป็นอันเรียบร้อย ถ้าจะเพิ่มบัตรใหม่ให้ทำการกด enter ทาบบัตรใบถัดไป ได้ยินเสียง 

           Beep ตอบรับ 2 ครั้ง กด C เพื่อออกจากการเพิ่มบัตรใหม่

Mode 2: User numder+Personal Password

               1. ใส่รหัสผู้ใช้ 4 หลักที่ต้องการเพิ่ม กด enter ได้ยินเสียง Beep ตอบรับ 2ครั้งติดต่อกัน

           เป็นอันเรียบร้อย กด C เพื่อออกจากเมนู

Mode 3: Card and User numder+Personal Password

               1. ทาบบัตรที่ต้องการและกดรหัส 4 หลัก

               2. กด enter ได้ยินเสียง Beep  ตอบรับ 2 ครั้ง

               3. กด C เพื่อออกจากเมนู

 

หมายเหตุ************

Mode 1 =Card                                                                    บัตรอย่างเดียว ประตูเปิด

Mode 2 =User number+Personal Password                       รหัสผู้ใช้+รหัสผ่านส่วนตัว ประตูเปิด

Mode 3 =Card and UID+Personal Password                     บัตรหรือรหัสผู้ใช้+รหัสผ่านส่วนตัว ประตูเปิด

 

3.การฟอร์แมตเครื่องใหม่

          3.1 ทาบบัตรมาสเตอร์รอสัญญาณไฟสีเขียว

          3.2 กดปุ่ม Doordell ค้างไว้จนกว่าเครื่องจะทำการรีสตาร์ทใหม่อีกครั้ง

          3.3 เครื่องจะการถามหาบัตรมาสเตอร์ใหม่อีกครั้ง

          3.4 ทำการทาบบัตรมาสเตอร์ใหม่อีกครั้งเป็นกันเรียบร้อย

 

4.การตั้ง Public Password สำหรับเปิดประตู

          4.1 ทาบบัตรมาสเตอร์ รอสัญญาณไฟปุ่มสีเขียวที่ Doorbell

          4.2 กด 6 รอสัญญาณไฟสีม่วงที่ปุ่ม Doorbell

          4.3 ใส่รหัสผ่านที่ต้องการ 8 หลัก

          4.4 กด enter จะแสดงไฟสีเขียวที่ปุ่ม กด C  ออกจากเมนู วิธีใช้งานกดรหัส Public passwoed 8 หลัก enter

 

5.การกำหนด Personal Password เพื่อเปิดประตู

          5.1 กด enter

          5.2 เลือกโหมด

Mode 1 (บัตร)

          1. ทาบบัตรหรือกดรหัส 4 หลักที่ต้องการทำการกำหนดรหัสผ่าน enter 

          2. ใส่รหัสผ่าน 18 หลักที่ต้องการกด enter

            (ตัวอย่าง 000000123456123456  คือ 000000 คือรหัสผ่านเดิมของระบบ

                  123456 แรกคือรหัสผ่าน 6 หลักใหม่

                  123456 หลังคือยืนยันรหัสผ่าน 6 หลักเดิมอีกครั้ง)

          3. ได้ยินเสียง Beep 2 ครั้งเป็นอันเรียบร้อย

Mode 2 (UID)

          1. ใส่รหัสผู้ใช้ 4 หลัก (UID) กด enter

          2. ใส่รหัสผ่าน 18 หลักที่ต้องการกด enter

          (ตัวอย่าง 000000123456123456  คือ  000000  คือรหัสผ่านเดิมของระบบ

                123456 แรกคือรหัสผ่าน 6 หลักใหม่

                123456 หลังคือยืนยันรหัสผ่าน 6 หลักเดิมอีกครั้ง)

          3. ได้ยินเสียง Beep 2 ครั้งเป็นอันที่เรียบร้อย

วิธีใช้งานกด รหัสผู้ใช้ 4 หลัก+รหัสผ่านส่วนตัว 6 หลักกด enter

 

6.การลบผู้ใช้

          6.1 ทาบบัตรมาสเตอร์ รอสัญญาณไฟสีเขียว

          6.2 เลือกโหมดที่ต้องการ 2 หรือ 3

Mode 1 (Card)

                 1. กด 2 รอสัญญาณไฟสีเเดงที่ปุ่ม

                 2. ทาบบัตรที่ต้องการลบแสดงสีแดงที่ปุ่ม

                 3. ได้ยินเสียง Beep 2 ครั้ง

                 4. กด C ออกจาดเมนู

Mode 2 (UID)

                 1. กด 3 รอสัญญาณไฟสีแดงที่ปุ่ม

                 2. ใส่รหัส 4 ผู้ใช้ 4 หลักที่ต้องการลบ

                 3. กด enter  ได้ยินเสียง Beep 2 ครั้ง

                 4. กด C ออกจากเมนู

 

7.การกำหนดเวลาเครื่อง

          7.1 ทาบบัตรมาสเตอร์ รอสัญญาณไฟสีเขียว

          7.2 กด 5 รอสัญญาณไฟสีเหลือง

          7.3 กำหนดเวลาตามรูปแบบ MM/DD/YYYY/HH/mm/ss/date

          *****MM=เดือน 2 ตัว,DD=วันที่ 2 ตัว, YYYY=ปี 4 ตัวม

          HH=ชั่วโมง 2 ตัว mm=นาที, ss=วินาที 2 ตัว, Date วันตามสัปดาห์ 1 หลัก

  เริ่มนับ 1 จากวันจันทร์

  เช่น 020220111500001 หมายถึง เดือนกุมภาพันธ์ วันที่2 ปี 2011 เวลา 15:00:00 วันจันทร์

         7.4 กด enter ได้ยินเสียง Beep 2 ครั้ง เป็นอันเรียบร้อย

         7.5 กด C ออกจากเมนู

 

8.กำหนด Time Zone เข้าประตู

        8.1 ทาบบัตรมาสเตอร์ รอสัญญาณไฟสีเขียว

        8.2 กด 4 รอสัญญาณไฟสีฟ้า

        *****หมายเหตุ การกำหนดโซนสามารถกำหนดได้ 2 โซนและห้ามซํ้าช่วงเวลา และสามารถกำหนดโหมดการใช้ได้ 4 แบบ

                 1. โหมด บัตร+รหัสผ่าน ใช้ได้ทั้งสองอย่างหรืออย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้

                 2. โหมด รหัสผ่านอย่างเดียว บัตรใช้ไม่ได้

                 3. โหมด ใช้ไม่ได้ทั้งบัตรและรหัสผ่าน

                 4. เข้าได้ตลอด

 

ตัวอย่างรูปแบบ

          กด 0800110011300173023

          หมายถึง โซน 1 เข้า 08:00-11:00 สามารถใช้ได้ทั้งบัตรและรหัส

                         โซน 2 เข้า 13:00-17:00 สามารถใช้ได้เฉพาะรหัส

                      นอกเหนือโซนเวลาไม่สามารถเข้าได้ทั้งบัตรและรหัส

          8.3 กด enter ได้ยินเสียง Beep 2 ครั้ง เป็นที่เรียบร้อย

          8.4 กด C ออกจากเมนู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้