คู่มือการใช้งานกล้องวาตาชิโรบอท WIP

Last updated: 18 ต.ค. 2562  |  3215 จำนวนผู้เข้าชม  | 

คู่มือการใช้งานกล้องวาตาชิโรบอท WIP

คู่มือการใช้งานกล้องวาตาชิโรบอท WIP

     

คู่มือการใช้งาน WIP148S + WIP149S

     

ขั้นตอนการอัพเฟิร์มแวร์ WIP148S, WIP149S เวอร์ชั่น 3.65.1.90

     

คู่มือการใช้งาน WIP188 + WIP213

     

คู่มือการใช้งาน WIP118 + WIP119

     

WMO012 Alarm set Manual

 

คู่มือการใช้งาน WIP148S + WIP149S

      

*ดาวน์โหลดแอพ Wifi care H ใน APP Store & Play Store

 

 

1.ขั้นตอนการเชื่อมต่อด้วยซิมการ์ด 3G/4G

ใส่ซิมการ์ดและทิศทางการใส่การ์ด T/F ตามที่แสดง ดังภาพข้างบน

1.1 ใส่ซิมการ์ด 3G/4G ที่กล้อง และจ่ายไฟให้กล้อง
1.2 หลงัจากใส่ซิมการ์ดแล้วรอกล้องตรวจสอบซิมการ์ด
1.3 เพิ่มกลอ้งโดยการเปิ ดแอพ Wifi care H และสแกน QRCode ที่ตัวกล้อง , Password : admin ดังภาพ

หรือเพิ่มกลอ้งโดยการเชื่อมต่อ Wifi ของกล้อง IPCAMxxx และเลือก Lan Search เพื่อเชื่อมต่อ

1.4 หลังจากนั้น กล้องจะออนไลน์และดูผ่านโทรศัพท์โดยผ่าน 3G/4G ได้

2.การกำหนดตั้งค่ากล้อง

เลือก เพื่อต้้งค่าต่างๆ ของกล้อง เช่น
- ชื่อกล้อง ,รหัสผ่าน
- การบันทึก, ฟอร์แมต SD card
- โซนเวลา

- การต้้งค่า Motion
- แสดงข้อมูลกล้อง, เวอร์ชั่น

3.การดูย้อนหลัง

3.1 การบันทึกข้อมูลแบบเต็มเวลา : จะเล่นภาพวีดีโอทั้งหมดที่จัดเก็บไว้ใน SD Card ของกล้อง
3.2 การบันทึกแบบตรวจจับความเคลื่อนไหว: จะเล่นภาพวีดีโอที่บันทึกไว้ใน SD Cardของกล้อง,ซึ่จะบันทึกภาพการเคลื่อนไหวของคน / วัตถุในพ้ืนที่
*หากไม่เจอไฟล์บันทึกควรตรวจสอบดูว่า เวลาในกล้องโทรศัพท์ตรงกัน หรือไม่ (ควรตั้งค่าเป็น ค.ศ. )

4.การตั้งค่าการบันทึก

4.1 การบันทึกแบบเต็มเวลา
- เลือก ไปที่ โหมดการบันทึก และเลือกเป็น “Full Time”
4.2 การบันทึกแบบการตรวจจับความเคลื่อนไหว
- เลือก ไปที่ โหมดการบันทึก และเลือกเป็น “Alarm” หลังจากนั้น เปิดใช้งาน Motion Detection
*ก่อนตั้งค่าการบันทึกควรฟอร์แมต SD Card ก่อน

5.โปรแกรม CMS ที่ใช้ดูผ่าน PC

ซอฟต์แวร์ : P2P Client
- สแกน QRCode ดา้นล่างเพื่อค้นหาและดาวน์โหลดไฟล์: P2P Client HTS Setup.exe

หรือดาวน์โหลดได้จาก: www.watashinet.com

คำถามที่พบบ่อย

 1. อุปกรณ์ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหลังจากซิมใส่การ์ดแล้ว
      1.1ใส่ซิมการ์ดไม่ถูกต้อง
      1.2 ชื่อผู้ให้บริการโทรคมนาคมที่ไม่ถูกต้องหรือการตั้งค่า APNไม่ถูกต้อง
      1.3 ซิมการ์ดไม่มีอินเตอร์เน็ต
 2. การส่งเสียงผิดปกติ
      2.1 สภาพการรับส่งสัญญาณเสียงข้ึนอยู่กับเครือข่ายความช้าของเครือข่ายจะส่งผลให้เสียงช้าหรือมีผลต่อคุณภาพเสียง

ขั้นตอนการอัพเฟิร์มแวร์ WIP148S, WIP149S เวอร์ชั่น 3.65.1.90

       1.แตกไฟล์เฟิร์มแวร์

      2.หลังจากแตกไฟล์ เข้าไปในโฟลเดอร์ที่เราแตกไฟล์ 

 จะพบไฟล์ทั้งหมด  4 ไฟล์ ดังภาพ 

      3.ให้นำไฟลทั้งหมด 2 ไฟล์ใส่ใน SD Card ที่ Format แล้ว หลังจากนั้น นำ SD Card ที่มีไฟลเ์ฟิร์มแวร์น้ีไปใส่ในตัวกล้อง WIP148S,WIP149S และเสียบอะแดปเตอร์กล้อง
      4.1 ถ้าเป็นกล้อง WIP149S จะมีเสียงพูด รอจนเสียงพูดนั้นจบ ประมาณ 2-3 นาที กล้องจะจ่ายไวไฟของกล้อง WIP149S ที่ข้ึนต้น ว่า IPCAMAP_…… มา และให้กดปุ่ม Reset ใต้กล้อง กดค้างไว้ 30 วินาทีเพื่อให้กล้อง Restart และลองเชื่อมต่อไวไฟกล้องนั้น และเข้าแอพ WiFi Care h ไปเพิ่มกล้อง และเข้าไปเมนูตั้งค่า  ข้อมูลกล้องดูเวอร์ชั่น เฟิร์มแวร์จะต้องเป็นเวอร์ชั่น 3.65.1.90 ****เสร็จสิ้น ถอด SD Card มา Format และเริ่มต้น ใช้งานได้ปกติ
      4.2 ถ้าเป็นกล้อง WIP148S จะไม่มีเสียงพูด รอประมาณ 2-3 นาที กล้องจะจ่ายไวไฟของกล้อง WIP148S ที่ข้ึนต้นว่า IPCAMAP_…… มา และให้กดปุ่ ม Reset ตรงสาย Reset ของกล้องกดค้างไว้ 30 วินาทีเพื่อให้กล้อง Restart และลองเชื่อมต่อไวไฟกล้องนั้น และเข้าแอพ WiFi Care h ไปเพิ่มกล้อง และเข้าไปเมนูตั้งค่า  ข้อมูลกล้องดูเวอร์ชั่น เฟิร์มแวร์จะต้องเป็นเวอร์ชั่น 3.65.1.90 ****เสร็จสิ้น ถอด SD Card มา Format และเริ่มตน้ ใชง้านได้
ปกติ

คู่มือการใช้งาน WIP188 + WIP213

กล้อง WIP188, WIP213

ขั้นตอนการใช้งาน WIP188, WIP213

ขั้นตอนที่1 โหลดAPP V380

 

ขั้นตอนการใช้งาน WIP188, WIP213

• ขั้นตอนที่ 2 กดปุ่มรีเช็ต ที่ตัวเครื่อง ค้างไว้จนกว่ามีสัญญาณเตือน

ขั้นตอนการใช้งาน WIP188, WIP213
• ขั้นตอนที่ 3 ค้นหา WIFI ของตัวกล้อง ตัวอย่าง WV28544728

ขั้นตอนการใช้งาน WIP188, WIP213

 • ขั้นตอนที่ 4 ให้เปิดแอปพลิเคชั่ V380 ขึ้นมา เข้าสู่หน้าล็อกอิน
 • แล้วให้กดคำว่า Local และจะเจอหน้า Device List

ขั้นตอนการใช้งาน WIP188, WIP213

 

 

ขั้นตอนการใช้งาน WIP188, WIP213

 • ขั้นตอนที่ 6 ตัวแอพพลิเคชั่นจะให้เราเลื่อก WIFI ที่จะใช้เชื่อมต่อกับตัวกล้อง

ขั้นตอนการใช้งาน WIP188, WIP213
• ขั้นตอนที่ 7 หลังจากทำการจับ WIFI เสร็จแล้ว ตัวเครื่องจะทำการหยุดปล่อยสัญญาณ WIFI ให้เรากลับมาใช้ WIFI , 3G ได้ตามปกติ เราจะเข้ามาอยู่หน้า Device List เราจะเห็นว่าตัวกล้องจะแสดง สถานะของตัวกล้องว่าออนไลน์อยู่หรือไม่ หากขึ้นแสดงสถานะว่า
ไม่ออนไลน์แสดงว่าตัวกล้องไม่สามารถจับสัญญาณอินเตอร์เน็ตได้
• (ให้กลับไปท าขั้นตอนที่ 2,3,4,5,6 ใหม่อีกครั้ง)

ขั้นตอนการใช้งาน WIP188, WIP213
• ขั้นตอนที่ 8 หากสถานะขึ้นว่าออนไลน์แล้วให้เรากดตรงรูปหน้าต่างสีดำ เพื่อทำการเปิดใช้งานตัวกล้อง จากนั้นตัวแอปพลิเคชั่นจะแสดงสถานะให้เราเปลี่ยนรหัสผ่าน

 

ขั้นตอนการใช้งาน WIP188, WIP213
• ขั้นตอนที่ 8 หลังจากเราท าการเปลี่ยนรหัสผ่านเสร็จแล้วเราจะกลับเข้ามาสู่ หน้า Device List ให้เราเข้าไปกดในรูปหน้าต่างสีดำอีกครั้งตัวแอปพลิเคชั่นจะแสดงสถานะภาพของตัวกล้องขึ้นมา

คู่มือการใช้งาน WIP118 + WIP119

 1.ขั้นตอนการใช้งานเบื้องต้น

 1.ขั้นตอนการใช้งานเบื้องต้น

1.1.เชื่อมต่อ Wifi ของกล้อง WIPI 118,119 ดังภาพ

1.2.หลังจากเชื่อมต่อ Wifi ของกล้อแล้ว ให้เข้าไปที่ App NetCam ที่ดาวน์โหลดมา ดังภาพ

1.3.แล้วกด Add device เพื่อเพิ่มกล้อง และกดเลือกตรง Lan search จะปรากฏกล้อง และกดเลือก ดังภาพ

1.4. หลังจากกดเลือกกล้องแล้ว และจะปรากฏหน้าให้ใส่รหัสผ่าน : ค่าว่าง หลังจากนั้นกด Done สถานะกล้องจะขึ้น Online

1.5. หลังจากกดเลือกกล้องแล้ว และสามารถดูภาพสดได้ ดังภาพ

2.ขั้นตอนการใช้งาน เพื่อดูผ่าน 3G/4G

   2.1 หลังจากกล้องขึ้นสถานะ Online ให้ไปที่ จะปรากฎดังภาพ แล้วกดเลือกตรง Wifi Setting ดังภาพ

2.2.หลังจากเลือกตรง WiFiSetting ให้เลือก Manage Wi-Finetwork จะปรากฎ WiFi ที่สามารถใช้งาน เพื่อปล่อย Wifi ให้กล้อง และใสรหัสผ่านของ Wifi ที่จะให้กล้องเชื่อมต่อ

2.3. หลังจากนั้น Wifi ของกล้องจะหายไป แล้วกล้องจะขึ้น Connecting และกล้องจะรีบูธให้เรา ออกจาก APP เพื่อไปเปิดใช้งาน 3G/4G และเข้า App อีกครั้ง กล้องจะขึ้น Connecting รอสักพักกล้องจะขึ้น Online และสามารถดูผ่าน 3G/4G  

3.แนะนำเมนูทั่วไป

  3.1 เมนูหน้าควบคุมการเเสดงภาพสดของกล้อง

1.เมนูสำหรับฟังเสียงหรือใช้ไมค์
2.เมนูสำหรับ Capture ภาพสด ณ เวลานั้น
3.เมนูสำหรับอดัวีดีโอภาพสด ณ เวลาน้นั
4.เมนูสำหรับปรับโหมดในการดู HD,SD.Fluency
5.เมนูสำหรับกำหนด Preset
6.เมนูสำหรับปรับความเข้มของภาพ
7. เมนูสำหรับปรับความสว่างของภาพ
8. เมนูสสำหรับการคืนค่าเดิมของภาพ
9. เมนูสสำหรับตั้งค่า IR

3.2 เมนูตั้งค่ากล้อง

3.2.1 Device Information

3.2.1 Device Information

3.2.1 Device Information

3.2.1 Device Information

3.2.1 Device Information

3.2.1 Device Information

3.2.1 Device Information

3.2.1 Device Information

3.2.1 Device Information

3.2.1 Device Information

3.2.1 Device Information

3.2.1 Device Information

3.2.1 Device Information

3.2.1 Device Information

3.3 เมนูดูไฟล์บันทึกของกล้อง

กดเลือกที่ My Messages และเลือกอุปกรณ์กล้องจะแสดง ดังภาพ

3.3 เมนูดูไฟล์บันทึกของกล้อง

หลังจากเลือกอุปกรณ์กล้องแล้ว จะสามารถเลือกประเภทไฟล์ที่บันทึกได้ แสดงดังภาพ

Alarm message ภาพที่ได้จากการตั้งค่า Alarm

3.3 เมนูดูไฟล์บันทึกของกล้อง

หลังจากเลือกอุปกรณ์กล้องแล้ว จะสามารถเลือกประเภทไฟล์ที่บันทึกได้ แสดงดังภาพ 

Local video ภาพวีดีโอที่ได้จากการบันทึกภาพสด ณ เวลานั้น

3.3 เมนูดูไฟล์บันทึกของกล้อง

หลังจากเลือกอุปกรณ์กล้องแล้ว จะสามารถเลือกประเภทไฟล์ที่บันทึกได้ แสดงดังภาพ

Remote video ภาพวีดีโอที่ได้จากการเชื่อมต่อ

3.3 เมนูดูไฟล์บันทึกของกล้อง

หลังจากเลือกอุปกรณ์กล้องแล้ว จะสามารถเลือกประเภทไฟล์ที่บันทึกได้ แสดงดังภาพ

Image ภาพที่ได้จากการ Capture จากภาพสด ณ เวลานั้น

WMO012 Alarm set Manual

WMO012 Manual

ALARM set ชุดนี้ ประกอบด้วย

คุณสมบัติของ ALARM ชุด WMO012
1.Alarm ชุดนี้ รองรับผู้ใช้ได้ถึง 99 ผู้ใช้ ผ่านทาง APP
2.หากใช้งานผ่านซิมการ์ด สามารถเพิ่มเบอร์ในการส่งข้อความแจ้งเตือนได้ 3 เบอร์ และโทรออกได้อีก 3 เบอร์
3.ใน APP จะมีรูปแบบการแสดงสถานะการใช้งาน
- แสดงสัญญาณของ WiFi
- แสดงสัญญาณของซิมการ์ด หากใช้งานผ่านซิมการ์ด
- แสดงสถานะของแบตเตอร์รี่
- แสดงอุณหภูมิภายในสถานที่ที่ติดตั้งตัวควบคุม
4.หากแบตเตอร์รี่ของอุปกรณ์ใกล้จะหมด จะมีการส่งข้อความเข้าผ่าน APP

คุณสมบัติของ อุปกรณ์ ในชุด ALARM
1.Door Sensor (เซนเซอร์ประตู)
- สามารถห่างกับตัวควบคุมได้ถึง 25 เมตร
- แบตเตอร์รี่อยู่ได้นานถึง 10-12 เดือน ขึ้นอยู่กับการใช้งาน
2.PIR (ตรวจจับความเคลื่อนไหว)
- สามารถห่างกับตัวควบคุมได้ถึง 45 เมตร
- ระยะตรวจจับความเคลื่อนไหวได้ถึง 8 เมตรจากตัว PIR
- PIR จะมี Mode Sleep หลังจากแจ้งเตือนไปแล้ว 5 นาที ถึงจะแจ้งเตือนใหม่
- แบตเตอร์รี่อยู่ได้นานถึง 6-8 เดือน ขึ้นอยู่กับการใช้งาน
3.ปุ่มฉุกเฉิน สามารถห่างกับตัวควบคุมได้ถึง 25 เมตร ส่วนแบตเตอร์รี่อยู่ได้นานถึง 10-12 เดือน ขึ้นอยู่กับการใช้งาน
4.รีโมท สามารถห่างกับตัวควบคุมได้ถึง 25 เมตร และแบตเตอร์รี่อยู่ได้นานถึง
10-12 เดือน ขึ้นอยู่กับการใช้งาน

ข้อดีของ Alarm ชุดนี้
- มีแอพพลิเคชั่นในการใช้รับข้อความแจ้งเตือน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย (WIFI)
- มีอุปกรณ์หลากหลายกว่า Alarm ทั่วไป
- สามารถใช้ได้ 2 แบบ คือ ผ่านแอพ กับ ผ่านซิมการ์ด
- ขั้นตอนการเพิ่มอุปกรณ์ไม่ยาก แค่เพิ่มจากการสแกน QR Code ของอุปกรณ์
- รองรับ User ได้ถึง 99 users ในควบคุม

วิธีการใช้งาน WMO012

 1. ใช้มือถือดาวน์โหลด APP WATASHI กรณีใช้เฉพาะ Alarm
  - ดาวน์โหลดแอพ Vcare ได้ทั้ง Android และ iOS
 
กรณีใช้ Alarm ร่วมกับกล้อง Smart Camera (WIP052,058,087,089) * ณ เวลานี้แอพกำลังพัฒนา
- ดาวน์โหลดแอพ Wifi care a ได้ทั้ง Android และ iOS
2. ใช้มือถือ Connect กับ WiFi ที่บ้าน
 
 
3. หลังจากนั้นใช้มือถือเข้า APP WATASHI ที่ดาวน์โหลดมา แล้วกดเลือก + Device
4. แล้วเลือกที่ I am host, Admin
 
 
5. กด Yes เมื่อพบว่า SSID เป็นชื่อ WiFi ของคุณ
6. หลังจากนั้นใส่ Password WiFi แล้วเลือก VCare1

 

7. แล้วเปิดสวิตซ์ ON ที่ตัว Alarm รอจนได้ยินเสียงจากตัว Alarm
8. หลังจากนั้นกดเลือก Start setting ที่ APP กดปุ่ม WiFi ที่ตัวเครื่อง Alarm จะได้ยินเสียงตี๊ด 1 ครั้ง
 
 
9. หลังจากนั้นจะปรากฏหน้าให้ใส่ Host name และ เบอร์โทรศัพท์ของผู้ดูแล และจะปรากฏแสดง ดังภาพ ซึ่งถ้าใช้งานได้จะแสดงรูปบ้านเป็นสีส้ม แต่ถ้าใช้งานไม่ได้จะขึ้นเป็นสีเทา


 
10.กดเข้าไปที่Alarm จะปรากฏหน้า อุปกรณ์ทั้งหมดของ Alarm ดังภาพ11.หากต้องการ Lock หรือ Unlock ตัว Alarm สามารถทำได้ ดังภาพ


วิธีเพิ่มอุปกรณ์แจ้งเตือน
1.ไปที่ ตั้งค่า
2.ไปเลือก Scan QR Code ของอุปกรณ์


3.ไปเลือกประเภทอุปกรณ์ที่ต้องการจะเพิ่ม
4.สแกน QR Code ของอุปกรณ์


5.ใส่ชื่อของอุปกรณ์ แล้วกด ตกลง จะแสดงว่า ตั้งค่าส าเร็จวิธี Add Siren (ไซเรน) เข้าในเครื่อง Alarm
กด 1 ครั้งให้ขึ้นไฟเขียวตรงช่องใต้ไซเรน โดยใช้เข็มจิ้ม แล้วกดปลดล๊อกที่รีโมท แล้วกดSOS ที่รีโมท
การรีเซต
กดค้างไว้ให้ไฟดับ

วิิธี Add Repeater (ขยายสัญญาณ) เข้าในเครื่อง Alarm
1. เสียบอะแดปเตอร์12 โวลต์
2. กดปุ่มข้างล่างตัวขยายสัญญาณ กดค้างไว้ให้ไฟสีแดงตรงซ้ายสุด กระพริบ แล้วกดปลดล็อกที่รีโมท จะมีไฟสีแดงกระพริบที่ตรงกลางตัวขยาย นั่นคือ เพิ่มอุปกรณ์สำเร็จ
วิธีลบให้กดปุ่มข้างล่างตัวขยายสัญญาณค้างไว้ ให้ไฟสีแดงซ้ายมือ กระพริบจนดับไป แล้วลองกดปลดล็อกที่รีโมท จะไม่มีไฟสีแดงตรงกลางขึ้น แสดงว่า ลบสำเร็จ

วิธีเพิ่ม User ใน Alarm
1.ไปที่ Member ของมือถือที่ Connect กับ Alarm
2.หลังจากนั้น ไปเลือกที่ Invitation
3. จะปรากฏ Invitation code ดังภาพ ให้น า code นี้ไปใส่ที่เครื่อง User


4.ไปที่มือถือของ User ที่ได้ติดตั้ง APP แล้ว Login เข้า WiFi เดียวกับเครื่อง Alarm และเปิด APP ขึ้นมา ไปเลือก Add Device เลือก Users จะปรากฏ ดังภาพ
5.จะปรากฏหน้าให้ใส่ Code เครื่องหลัก ที่ได้ , เบอร์โทรศัพท์ และชื่อ ดังภาพ


6.หลังจากนั้นจะขึ้นหน้า ตั้งค่าเชื่อมต่อส าเร็จ ดังภาพ
7. จะเห็นว่า เครื่อง User สามารถเข้าใช้ฟังก์ชั่นใน APP ได้ ( แต่ไม่สามารถเพิ่มอุปกรณ์ได้)
8. ส่วนในเครื่องหลัก Admin จะปรากฏชื่อของ User ดังภาพ

วิธีลบ User ( เฉพาะเครื่องหลักลบได้เท่านั้น)
1.ไปที่ Member
2. จะปรากฏหน้า User ทั้งหมดที่อยู่ในระบบ Alarm ตัวนี้


3.กดเลือก User ที่ต้องการจะลบ โดยการ เลื่อนไปทางซ้าย ดังภาพ
4. ก็จะลบได้สำเร็จ ดังภาพ


วิธีเพิ่มเบอร์โทรศัพท์ในการแจ้งเตือน (กรณีใส่ซิมที่ตัวเครื่องควบคุม)
1. ไปที่ ตั้งค่า
2. เลือก SMS number and call number
3. สามารถใส่เบอร์โทรศัพท์ส าหรับ SMS ได้ 3 เบอร์ และ โทรออกได้อีก 3 เบอร์


วิธีใช้งานร่วมกับกล้อง WIP 058
1. ให้ Set ตั้งค่า กล้อง WIP058 ให้จับ WiFi Router ให้เป็นตัวเดียวกันกับตัว Alarm โดยใช้ APP WiFi Care H
2. หลังจาก Set กล้องให้จับ WiFi ได้แล้ว ให้ไปที่ APP WiFi Care A
3. เข้าหน้าหลักของ Alarm แล้วไปที่ Camera ดังภาพ


4. จะปรากฎหน้าให้ Add Camera ดังภาพ


5. หลังจากเลือก Add Camera จะปรากฎกล้อง IP Camera ที่เชื่อมต่ออยู่ใน Router เดียวกัน
6. เลือกกล้องที่เราต้องการ แล้วใส่ Password และกด Save ดังภาพ


7. หลังจากนั้น กล้องที่ถูกเพิ่ม จะแสดงสถานะ Online เราก็สามารถเลือกดูกล้องนั้นได้ ดังภาพ


วิธี Reset เครื่อง Alarm
1. กดปุ่ม OFF
2. กดปุ่ม REC ค้างไว้ และกดปุ่ม ON
3. รอจนได้ยินเสียง “ตี๊ด ” 3 ครั้ง
4. กด OFF
5. กดปุ่ม WiFi ค้างไว้ และกดปุ่ม ON
6. รอจนได้ยินเสียง “ตี๊ด ” 2 ครั้ง
7. กดปุ่ม OFF
8. Reset สำเร็จ

ข้อแนะนำ
1. ควรเพิ่มอุปกรณ์แจ้งเตือนทุกชิ้นให้เสร็จหมดก่อนที่จะเพิ่ม User เนื่องจากถ้าเพิ่ม User แล้ว จะไม่สามารถเพิ่มอุปกรณ์แจ้งเตือนได้
2. การลบ User จะจำกัดสิทธิ์ให้เฉพาะเครื่อง Admin เท่านั้น
3. เครื่อง User มีสิทธิ์ควบคุมอุปกรณ์ได้หมด แต่จะไม่สามารถแก้ไขหรือเพิ่มอุปกรณ์ได้
4. เมื่อ Connect ระหว่าง เครื่อง Alarm กับ APP อาจจะเร็วหรือช้า ขึ้นอยู่กับความเร็วของ WiFi
5. เมื่อเครื่อง Admin ลบตัวเครื่อง Alarm ที่แอดไว้ออกจาก APP ในเครื่องของ User ก็จะถูกลบออกไปด้วย

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้