การใช้งานเบื้องต้น WATASHI AHD วิธีการใช้งานเครื่องบันทึก วาตาชิ AHD บนเครื่องบันทึก บนแอพมือถือ XMeye และบนคอมพิวเตอร์ผ่าน CMS

Last updated: 20 ต.ค. 2562  |  7362 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การใช้งานเบื้องต้น WATASHI AHD วิธีการใช้งานเครื่องบันทึก วาตาชิ AHD บนเครื่องบันทึก บนแอพมือถือ XMeye และบนคอมพิวเตอร์ผ่าน CMS

การใช้งานเบื้องต้น WATASHI AHD

คู่มือ WAR001-WAR013, WRC193และรุ่นอื่นๆ pdf (ไทย)

คู่มือ WAR001-WAR013, WRC193และรุ่นอื่นๆ pdf (Eng)

การใช้งานเครื่องบันทึก WATASHI AHD (English Full Version)

 

คู่มือ WAR001-WAR013, WRC193และรุ่นอื่นๆ pdf (ไทย)

Watashi cctv
Manual Analog HD DVR

Model WAR001, WAR002, WAR003, WAR005

1. ข้อบ่งชี้
 
Model Video InputEncodeAudio InputAlarmUSBHDD
WAR0014 CH AHD4*720P real-time2CH RCANO2 USB1 SATA
WAR0028 CH AHD8*720P real-time2CH RCANO2 USB1 SATA
WAR00316 CH AHD16*720P real-time2CH RCANO2 USB1 SATA
WAR00516CH AHD16* AHD-M6CH RCA4 CH2 USB2 SATA

 2. การใช้งานเครื่อง

การกำหนด User Name และ Passwordการใช้งาน
ค่าเริ่มต้นของเครื่องคือ Username :admin Password : ค่าว่าง

ผู้ใช้สามารทำการเพิ่ม ลบ แกไ้ข Username และ Password อีกคร้ังไดจ้ากเมนูAdvanced  Account

การตั้งค่าการบันทึกเลือกไปที่ MAIN MENU   Record  Recode Config เพื่อตั้งค่าการบันทึก ดังนี้

Channel: เลือกกล้องที่ต้งการตั้งค่าการบันทึกหรือเลือก All เพื่อกำหนดการบันทึกสำหรับทุกกล้อง

Redundancy: เลือกตัวเลือกฟังกชั่น Redundancy ในการดำเนินการ ฟังก์ชั่น การสำรองข้อมูล สองไฟล์คู่ คือการเขียนไฟล์ วิดิีโอในสองฮาร์ดดิสก์

Length: ตั้งระยะเวลาของแต่ละไฟล์วิดีโอ ค่าเริ่มต้น เป็ น 60 นาทีสามารถกำหนดได้สูงสุด 120 นาที
Pre-Record :บันทึก 1-30 วินาทีก่อนการดำเนินการ
Record mode: ตั้งสถานะวดีีโอ: ตารางบันทึก, กำหนดเอง หรือหยุด ค่าเริ่มต้นของเครื่องเป็นแบบ ตารางบันทึก
Week:กำหนดวันในสัปดาห์หรือ All เพื่อเลือกทั้งหมด สำหรับการกำหนดบันทึก
Period: กำหนดช่างเวลาสำหรับตารางการบันทึก สามารถกำหนดได้สูงสุด 4 Period
Recode mode: Regular:การบันทึกแบบต่อเนื่องตลอดเวลา
Detect: การบันทึกเมื่อมีการตรวจสอบพบการเคลื่อนไหว
Alarm:การบันทึกเมื่อมีการเตือนภัยจาก Alarm
*** ค่าเริ่มตน้ของระบบสำหรับทุกกล้องคือ Regular, Detect, Alarm บันทึกต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง

การ Format HDD
ในการใช้งาน HDD ครั้งแรกแนะนำให้ทำการ Format HDD ก่อนดังแสดงขั้นตอนการดำาเนินการดังนี้
1. เข้าที่เมนู MAIN MENU   Advaced   Storage
2. ระบบจะแสดงข้อมูล HDD ที่มีในเครื่องข้ึนมาแสดง

3. เมื่อต้องการ Format HDD ลูกไหน ให้ทำการคลิกที่HDD ให้เป็นแถบสีน้ำเงิน คลิกที่ปุ่ม FormatStorage เพื่อฟอร์แมต

4. การปรับความละเอียดสำหรับการบันทึก
การตั้งค่าการบันทึกเลือกไปที่ MAIN MENU   System   Encode จะแสดงเมนูดังภาพ

Channel: กำหนดกล้องที่ต้องการทำ การตั้งค่า หรือเลือก All สำหรับทุกกล้อง
Compression: รูปแบบการบีบอัดไฟล์แบบ H.264
Resolution: ประเภทความละเอียดของกลอ้งที่ทำการเชื่อมต่อกับเครื่องได้รองรับ 3 ระบบ D1,AHD-L/960H/,AHD-M/720P
Faram Rate Type:กำหนดเฟรมเรตของกล้อง สามารถกำหนดได้ตั้งแต่1 เฟรมถึง 25 เฟรมสามารถแยกอิสระของแต่ละกล้องได้
Bit Rate Type:กาำหนดประเภทของ Bit Rate
Video/Audio: เปิดใช้งานภาพและสียงรองรับ 6 Audio
การตั้งค่าการตรวจจับการเคลื่อนไหว
เลือก Main Menu >Alarm >Motion Detect
1. เลือก Channel ที่ต้องการ
2. เลือก Enable เพื่อเปิ ดใช้งานการตรวจจับ
3. กาำหนด ความไวในการตรวจจับ และกำหนดพ้ืนที่ตรวจจับจาก Region ปุ่ม Set
4. Record Channel กำหนดใหเ้มื่อมีการเคลื่อนไหวใ้ห้ทำการบันทึกไปที่ช่องไหนบ้างและสามารถกำหนดเงื่อนไขอื่นๆ จากเมนูให้เลือก

5. เมนูการดูภาพ Live Preview

เมนสำหรับการแบ่งภาพที่หน้าจอ View 1 : แสดงกล้องแบบ 1 กล้องเลือกได้จากกล้อง 1 ถึง กล้อง 16
View 4 : แสดงแบบ 4 กล้อง 1 ถึง 4 ,5 ถึง 8, 9 ถึง -12, 13 ถึง 16
View 8: แสดงแบบ 8 กล้อง 1 ถึง 8 ,9 ถึง 16
View 9: แสดงแบบ 9 กล้อง 1 ถึง 9 ,8 ถึง 16
View 16 : แสดงแบบ 16 กล้องพร้อมกัน

หน้าจอภาพสด

6. การดูภาพย้อนหลัง


คลิกขวาเมาส์ที่หน้าจอ เลือก Play Back หรือ Main Menu> Recode > Play Back แสดงหนา้ต่างการดูย้อนหลังดังภาพ


1. ทำการเลือกประเภทของไฟล์จาก HDD ในเครื่องจาก Read/Write หรือจากอุปกรณ์ที่มีไฟล์ Backup
2. เลือกวัน เดือน ปี เพื่อทำการค้นหา
3. เลือกกล้องที่ต้องการค้นหา กดปุ่มแว่น ขยายเพื่อทำการค้นหา
4. แสดงข้อมูลไฟล์ที่ Timeline ด้านล่างของหน้าจอคลิกช่างเวลาที่ต้องการกด เพื่อเริ่มเล่นย้อนหลังไอคอนควบคุมการเล่นย้อนหลัง

7. การสำรองข้อมูล

เลือก Main Menu > Recode > Backup แสดงหน้าต่างดังภาพ
1. ทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่จะทำการสำรองขอ้มูลใหเ้รียบร้อยก่อนที่จะเขา้เมนู เพื่อทำการสำ รองข้อมูล

Detect : ปุ่มตรวจสอบการอุปกรณ์จดัเก็บขอ้มูล ที่เชื่อมต่อกับ เครื่อง DVR เช่น USB Driveระบบจะแสดงข้อมูล
อุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่อในเครื่องทั้งหมดที่มี
Backup: คลิกปุ่ม Backup เพื่อเริ่มเขา้สู่เมนูทำการสำรองข้อมูลหลังจากนั้น จะแสดงกล่องข้อความกำหนดเงื่อนไข แสดงเลือกหน้าต่างการสำรองข้อมูล ดังภาพ

Type: เลือกประเภทของไฟล์ที่ต้องการสำรองข้อมูล
Channel: เลือกกล้องที่ต้องการสำรองข้อมูล
Start Time, End Time: กำหนดวนั ที่และเวลาเริ่มต้น ที่ต้องการสำรองข้อมูล
Add: ปุ่มเพิ่มไฟล์สำหรับการสำรองข้อมูล
Remove: เลือกเพื่อลบไฟลท์ ี่ไม่ตอ้งการสา รอง
Backup Format: กำหนดรูปแบบไฟล์สำรองขอ้มูล H.264 หรือ AVI
หลังจากได้ไฟล์ที่ต้องการแล้ว จากรายการ List ด้านล่าง ติ๊กเลือกไฟล์ต้องการ(1) จากนั้นกดปุ่ม Start เพื่อเริ่มสา รองข้อมูล(2)

8.ปัญหาที่พบและวิธีแก้ปัญหาเบื้องต้น

1. เครื่องบันทึกภาพ ไม่สามารถบูตเครื่องได้ตามปกติ
   1. แหล่งจ่ายไฟ ไม่ถูกตอ้ง
   2. สวิทช์สายแหล่งจ่ายไฟ การเชื่อมต่อไม่ดี
   3. แหล่งจ่ายไฟ สวิทช์ไดร้ับความเสียหาย
   4. การปรับปรุงโปรแกรม ไม่ถูกตอ้ง
   5. ฮาร์ดดิสก์เสียหายหรือ สายฮาร์ดดิสก์มีปัญหา
   6. แผงด้านหน้า ได้รับความเสียหาย
   7. บอร์ดหลัก ของเครื่อง DVR ได้รับความเสียหาย


2. เครื่อง DVR รีบูตอัตโนมัติหรือหยุดการท างานหลังจากรีบูต 5 นาที
   1. แรงดันไฟฟ้า ที่ไม่มั่นคง หรือต่ำเกินไป
   2. ฮาร์ดดิสก์เสียหายหรือ สายฮาร์ดดิสก์จะแตก 
   3.แหล่งจ่ายไฟ สวิทช์อยู่ในระดับต่ำ
   4. สัญญาณวิดีโอ ด้านหน้าไม่เสถียร
   5. หม้อน้ำความร้อน ไม่ดีหรือฝุ่น ละออง มากเกินไปหรือ สถานการณ์การทำงานที่ไม่ดีสำหรับบันทึกภาพ
   6. ฮาร์ดแวร์ ของเครื่อง DVR เสียหาย

3.ระบบ ไม่สามารถตรวจสอบ ฮาร์ดดิสก์
   1. สายแหล่งจ่ายไฟ ฮาร์ดดิสก์ไม่ไดเ้ชื่อมต่อ
   2. สายของฮาร์ดดิสก์ไดร้ับความเสียหาย
   3. ฮาร์ดดิสก์ไดร้ับความเสียหาย
   4. พอร์ต SATA ของบอร์ด ได้รับความเสียหาย

4. ไม่สามารถแสดงผลวิดีโอในช่อง เดียวและ หลายช่องได้
   1. โปรแกรมอพั เดตไม่ถูกต้อง
   2. ความสว่างของภาพทั้งหมดเป็น 0. เรียกคืนการตั้งค่าเริ่มต้น
   3. ไม่มีสัญญาญาณ วิดีโอหรือสัญญาณอ่อน เกินไป
   4. การป้องกนักล้องงหรือ ป้องกันหน้าจอการตั้งค่า
   5. ฮาร์ดแวร์ ของเครื่อง DVR เสียหาย

6.ไม่สามารถหาไฟล์วิดีโอในโหมดการเล่นยอ้นหลังของเครื่องได้
   1. สายข้อมูลของฮาร์ดดิสก์ไดร้ับความเสียหาย
   2 .ฮาร์ดดิสก์ไดร้ับความเสียหาย
   3. ไฟล์วิดีโอ ที่จะมองเห็นอาจไดร้ับการป้องกัน
   4. ไฟล์บันทึก ไม่ได้อยู่ในเครื่อง

7. วีดีโอเครื่องไม่ชัดเจน
   1. คุณภาพของภาพที่ไม่ดี ภาพของภาพที่ไม่ดี
   2. โปรแกรม การอ่านผิดปกติรีบูตเครื่องอีกคร้ัง
   3. สายข้อมูลของฮาร์ดดิสก์ไดร้ับความเสียหาย
   4. ฮาร์ดดิสก์ไดร้ับความเสียหาย
   5. ฮาร์ดแวร์ ของเครื่อง DVR เสียหาย

8. มีสัญญาณเสียงในหน้าต่าง แต่ไม่มีสัญญาณเสียงใน การเล่นย้อนหลัง
   1. ปัญหาการต้งัค่า : ตัวเลือกเสียงไม่ได้เลือก ้
   2. ช่องทางเลือกไม่ไดเ้ชื่อมต่อกบั วิดีโอ

9. เวลาไม่ถูกต้อง
   1. ตั้งค่าไม่ถูกต้อง
   2. แบตเตอรี่ต่ำ

10. ไม่สามารถควบคุมกล้อง PTZ.
   1.มีบางอย่างผิดปกติกับกล้อง PTZ
   2. การเชื่อมต่อการตั้งค่า หรือการติดตั้งตัวถอดรหัส PTZ ที่ไม่ถูกต้อง
   3. การเชื่อมต่อไม่ถูกต้อง
   4. การตั้งค่ากล้อง PTZ ของการบันทึกภาพ ไม่ถูกต้อง
   5. โปรโตคอล ของ ถอดรหัส PTZ และ บันทึกภาพ ที่ไม่ตรงกัน
   6. ที่อยขู่ อง ตวัถอดรหสั PTZ และ บันทึกภาพ ที่ไม่ตรงกนั
   7. ระยะทางจะไกลเกินไป

11. การตรวจสอบการเคลื่อนไหวไม่ทำงาน
   1 ชุดช่วงเวลาไม่ถูกต้อง
   2. การเคลื่อนไหวตรวจสอบ การตั้งค่าพื้นที่ไม่ถูกต้อง
   3. ความไวต่ำเกินไป
   4. จำกัดโดยรุ่นฮาร์ดแวร์

12. ไม่สามารถเขา้สู่ระบบ ผ่านทางเว็บ หรือ CMS
   1.ระบบเป็น Windows 98 หรือ Win me แนะนำให้ ปรับปรุงเป็น 2000sp4 si1nvเวอร์ชั่นที่สูง
   2. เครือข่ายเชื่อมต่อล้มเหลว
   3. ปัญหาการตั้งค่าเครือข่าย
   4. ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง
   5. CMS จะไม่ตรงกับ รุ่นของโปรแกรมเครื่องบันทึก

13. ภาพที่ไม่ชัดเจน หรือไม่มีภาพ อยู่นสถานะ ภาพสดของ เครือข่ายหรือเล่นไฟล์ย้อนหลัง 
   1. เครือข่ายไม่เสถียร
   2 .เครื่องของผู้ใช้ มีทรัพยากรที่จำกัด
   3. การป้องกันของกล้อง มีการตั้งค่า

15. มีบางอย่างผิดปกติกับ การสำรองข้อมูล USB หรือ เขียน CD
   1. เครื่อง เขียน และฮาร์ดดิสก์ที่ใช้สายข้อมูลเดียวกัน
   2. ข้อมูลที่มากเกินไป หยุดการบันทึก และการสำรองข้อมูล
   3. ข้อมูลเกินกว่าการจัดเก็บ ของอุปกรณ์สำรองข้อมูล
   4. อุปกรณ์สำรองข้อมูลที่เข้ากันไม่ได้
   5. อุปกรณ์ สำรองข้อมูล ได้รับความเสียหาย

16. คีย์บอร์ดไม่สามารถควบคุม เครื่อง DVR
   1. พอร์ตอนุกรม ของเครื่อง DVR ไม่ไดต้้งัค่าอยา่ งถูกตอ้ง
   2. Address ไม่ถูกต้อง
   3. เมื่อหลายหม้อแปลง มีการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟพอ
   4. ระยะทางไกลเกินไป

17. Alarm ไม่สามารถหยุด
   1. การตั้งค่า Alarm ที่ไม่ถูกต้อง
   2. Alarm ออกมีการเปิดใช้งาน ด้วยตนเอง
   3. เครื่องรับการป้อนข้อมูลไดร้ับความเสียหาย หรือการเชื่อมต่อไม่ถูกต้อง
   4. มีปัญหาบางอย่าง สำหรับรุ่น โปรแกรมเฉพาะโหลดอัพเดตโปรแกรม

18. Alarm ไม่ทา งาน.
   1. การตั้งค่า Alarm ที่ไม่ถูกต้อง
   2. การเชื่อมต่อของ Alarm ที่ไม่ถูกต้อง
   3. Alarm ที่ไม่ถูกต้อง
   4. Alarm เชื่อมต่อ 2 ตัว พร้อมกัน

  

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้